»

کتاب الگوهای اعتماد در کسب و کار الکترونیکی؛ رویکرد تحلیلی - مقایسه ای


کتاب الگوهای اعتماد در کسب و کار الکترونیکی؛ رویکرد تحلیلی - مقایسه ای
این کتاب به موضوع داغ و بروز اعتماد الکترونیکی پرداخته است.

در دهه­ های اخیر مدل­های مختلفی در زمینه اعتماد ­الکترونیکی مطرح شده که در این کتاب ده مدل از مدل­های اعتماد در تجارت الکترونیک، اعتماد در بانکداری الکترونیک و اعتماد در دولت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفت، که بر اساس شواهد موجود در ادبیات اعتماد الکترونیکی، در بسیاری از تحقیقات انجام شده از این مدل­ها به عنوان مبنای پژوهش، استفاده شده است. با توجه به روند تکاملی مدل­های اعتماد الکترونیکی، مدل های مذکور بر اساس ابعاد اعتماد الکترونیکی مدل کیم و دیگران (2005)، با رویکرد تحلیلی مقایسه شده اند. 

 

فهرست مطالب

مقدمه
مطالعات کوفریس و همتون - سوسا
مطالعات یوسافزای، پالیستر و فوکسال
مطالعات کیم، کیم و شین
مطالعات وو و چن
مطالعات چن و بارنز
مطالعات کریتور، کرچر و ویدنبک
مطالعات والسوچ و لاندگرن
مطالعات اسرینیواسان
مطالعات یوسافزای و دیگران
مطالعات جونز و لئونارد
مطالعات انجام شده در حوزه اعتماد الکترونیکی
مقایسه مدلها
بحث و نتیجه - گیری

 

دیافت کتاب الگوهای اعتماد در کسب و کار الکترونیکی؛ رویکرد تحلیلی - مقایسه ای از کتابخانه الکترونیکی کتاب راه

 

۱۳۹۳/۹/۱۰